Statut szkoły

Rozdział I

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.       Publiczna sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

2.       Szkoła nosi imię Zygmunta Augusta.

3.       Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się przy ul. Rajgrodzkiej 1 w Augustowie.

4.       Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

 

§ 2

 

1.       Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Augustów.

2.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

3.       Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Augustów.

4.       Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat.

5.       Szkoła prowadzi naukę w oddziałach integracyjnych.

6.       Przy szkole mogą funkcjonować przedszkolne oddziały dla sześciolatków.

7.       Szkoła posiada certyfikat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

8.       Szkoła jest Siedzibą Baseballowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Kruki".

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 3

 

1.       Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie.

2.       Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa - szkoła w szczególności:

a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b)      umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w gimnazjum,

c)       kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów,

d)      sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

e)      umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,

f)        kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny,

g)      kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

h)      udziel uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

i)        umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski,

j)        umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół przedmiotowych, zainteresowań, sportowych,

k)       promuje ochronę zdrowia,

l)        wspiera rodziców w dziedzinie wychowania

3.       WSO (zał. Nr 1).

4.       Szkoła realizuje program wychowawczy (załącznik Nr 2).

5.       Program wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

6.       Szkoła realizuje treści podstawy programowej w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania (zał. 3).

 

§ 4

 

1.       Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

a)      z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowanie przez szkoły wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych,

a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,

b)      w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (technika - informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin i na początku roku zapoznaje z nim uczniów,

c)       w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,

2.       Nauczyciele sprawują opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.

3.       Nauczyciele pełnią dyżury na terenie szkoły.

 

§ 5

 

1.       Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:

a)      tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej, klas integracyjnych,

b)      tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczegółowej opieki psychologicznej i pedagogicznej.

2.       Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:

a)      organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub badań lekarskich,

b)      ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu,

c)       analizowanie postępów uczniów w nauce w celu wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników.

 

§ 6

 

1.       W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie:

-          kształcenia zintegrowanego kl. I - III,

-          nauczycieli wychowawców,

-          nauczycieli uczących w danym oddziale,

-          nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

-          nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

-          nauczycieli wychowania fizycznego,

-          nauczycieli uczących w klasach integracyjnych,

-          liderów zespołów nauczycielskich,

-          szkolny zespół do spraw promocji zdrowia

2.       Zespół pracuje w oparciu o roczny plan pracy.

3.       Pracą zespołu kieruje wybrany przez zespół lider.

 

 

§ 7

 

1.       Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach BUKS "Kruki", działającego w oparciu o statut (zał. 4).

 

§ 8

 

W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

a)      w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc nauczycieli i kolegów,

b)      w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie rad i wskazówek. W przypadkach szczególnych - kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instancjami wspomagającymi pracę szkoły,

c)       uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy wychowawca będzie udzielać poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz z kolegami z grupy,

d)      w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Sąd Rodzinny),

e)      szkoła prowadzi zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne w oparciu o treść programów "Spójrz inaczej", "II elementarz, czyli program siedmiu kroków" i inne.

 

§ 9

 

1.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

2.       Rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole w czasie zebrań ogólnych i klasowych.

3.       Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania rodziców z rozporządzeniem MEN i dokumentem normującym pracę szkoły, w tym z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych.

4.       Rodzice mają prawo na terenie szkoły do:

-          uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn trudności i sposobów ich przezwyciężania,

-          uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.

5.       Rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły w sprawie oceny ucznia jeżeli uważają, że ta ocena jest zaniżona.

6.       Rodzice mają obowiązek:

-          zgłaszania się do szkoły, na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej ich dzieci,

-          uczestnictwa w organizowanych szkolnych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wybrane.

7.       Stałe spotkania z rodzicami organizowane są nie rzadziej, niż dwa razy na semestr.

8.       Dyrektor szkoły z rodzicami opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli, umożliwiający indywidualny kontakt rodziców z nauczycielem.

 

 

Rozdział III

 

Ograny szkoły

 

§ 10

 

1.       Organami szkoły są:

-          Dyrektor Szkoły

-          Rada Pedagogiczna

-          Rada Rodziców

-          Samorząd Uczniowski

 

§ 11

1.       Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Szkoły określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

2.       Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:

a)      sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego  wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

b)      kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

c)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli

zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

e)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej szkoły podjętych w ramach jej kompetencji,

f)        nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

g)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły
i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

h)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

i)        dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

j)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

k)       współpraca z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

l)        przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

m)    występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

n)      opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły,

o)      opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,

p)      dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej,

q)      dobór i zatrudnianie pracowników niepedagogicznych,

r)       kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

s)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

-          zezwolenia na wniosek rodziców na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenia warunków jego realizacji,

-          odmowy wydania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

-          zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania

3.  Dyrektor Szkoły ma prawo:

a)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

b)      zatrudniania i zwalniania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pracowników szkoły,

c)       decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jego bieżącym funkcjonowaniu,

d)      w uzasadnionych przypadkach występowania do Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

4.       Dyrektor Szkoły odpowiada za:

a)      poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

b)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły,

c)       bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę stan ochrony p.p.poż. budynku,

d)      celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły

e)      zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania

5.       Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji

 

§ 12

 

1.   W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.   Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.

4.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5.       Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

c)      ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

d)      przygotowanie projektu statutu szkoły i podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie,

e)      uchwalenie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

f)        ustala szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

8.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)       wnioski dyrektora szkoły w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)      szkolny zestaw programów nauczania.

9.       Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkoły oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.   Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole w trybie ustalonym przez ustawę o systemie oświaty.

11.   W przypadku określonym w ust 9 organ uprawiony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12.   Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej uchwalony przez tę Radę.

13.   Rada Pedagogiczna zastępując Radę Szkoły jest zobowiązana zasięgnąć opinii rodziców i uczniów w sprawach:

-          projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-          organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

14.   Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13

 

1.      W szkole może być utworzona Rada Szkoły zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2.      W przypadku braku Rady Szkoły jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 14

 

1.       W szkole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.

2.       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa zasady tworzenia tego organu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4.       Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 15

 

1.       W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".

2.       Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do Samorządu Klasowego.

3.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

 

§ 16

 

1.       Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania dzieci i młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

2.       Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor Szkoły.

3.       Spory pomiędzy Dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 

§ 17

 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

 

 

 

§ 18

 

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacyjny zawiera m.in. liczbę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły liczbę uczniów.

2.       Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym, w klasach I - III w systemie zintegrowanym.

3.       Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych.

 

§ 19

 

1.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.       Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.

 

§ 20

 

Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddział może być dzielony na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 21

 

1.       Uczniowie, którzy po ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie mogą być kierowani do oddziałów przysposabiających do pracy.

2.       Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy podejmuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 22

 

1.       Do realizacji celów statutowych szkoła dysponuje bazą dydaktyczną, w skład której wchodzą:

a)      sale lekcyjne,

b)      sala gimnastyczna,

c)       biblioteka,

d)      pracownie przedmiotowe.

 

§23

 

1.       W szkole mogą funkcjonować oddziały przedszkolne dla sześciolatków oraz świetlica.

2.       Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych oraz świetlicy określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 24

 

1.       Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.       Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

3.       Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

4.       Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

5.       Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

6.       Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

7.       Zadania nauczyciela bibliotekarza regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ V

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 25

 

1.       W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pracowników obsługi.

2.       Zasady zatrudniania pracowników w szkole regulują odrębne przepisy.

 

§ 26

 

Do zadań nauczyciela szkoły należy:

1.       Sporządzanie rozkładu materiału z przedmiotu, którego uczy w danej klasie; nauczyciel rozpoczynający pracę, oprócz sporządzania rozkładu materiału, przez pierwsze 3 lata pracy w gimnazjum, zobowiązany jest do pisania konspektów do poszczególnych jednostek lekcyjnych.

2.       Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych.

3.       Prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników.

4.       Indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce.

5.       Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum, rodziny, środowiska i kraju.

6.       Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej.

7.       Ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależniania, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno - resocjalizacyjnej.

8.       Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów.

9.       Zachowanie bezstronności w ocenie uczniów.

10.   Poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego.

11.   Udzielanie uczniów konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów.

12.   Prowadzenie klasy - pracowni, przejawianie troski o powierzone mienie, dbanie o estetykę miejsca pracy.

13.   Współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.

14.   Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

15.   Prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

16.   Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

17.   Prowadzenie zleconego przez dyrektora wychowawstwa klasy.

18.   Opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i Konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela.

19.   Prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

20.   Pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole według harmonogramu dyżurów

21.   Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji pracy szkoły.

 

§ 27

 

Nauczyciel szkoły ma prawo do:

1.       Oceny swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Nagrody Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta, Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 28

 

Uprawnienia nauczyciela szkoły:

1.       Decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

2.       Decyduje o treści programowej koła lub zespołu, które prowadzi

3.       Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania

4.       Ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów

5.       Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów

6.       Nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły

7.       Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe

 

 

§ 29

 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:

1.       Poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych.

2.       Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

3.       Skutki zdarzeń wynikających z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych. Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w czasie pożaru (po przeszkoleniu).

1.       Zniszczenie lub stratę majątku lub wyposażenia szkolnego wynikłe z nieporządku lub braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 30

 

1.       Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania.

 

§ 31

 

Do zadań nauczyciela wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie  społeczeństwie.

§ 32

 

Wychowawca ma prawo do:

1.       Współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres.

2.       Uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora Szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

 

§ 33

 

Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:

1.       Osiąganie celów wychowania w swojej klasie.

2.       Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.

3.       Poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej.

4.       Prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

§ 34

 

W przypadku gdy w szkole zostanie utworzonych co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów (w przypadku dużej liczby oddziałów) tworzy się za zgodą organu prowadzące

 

ROZDZIAŁ VI

 

UCZNIOWIE SZKOŁY I RODZICE

 

§ 35

 

1.       Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 17 lat.

2.       Na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej Dyrektor może wyrazić zgodę na podjęcie obowiązku szkolnego ucznia, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3.       Szkoła zapewnia podjęcie nauki uczniom z podległego jej rejonu.

4.       Szkoła w miarę możliwości przyjmuje uczniów z obcego rejonu.

5.       Zasady przyjmowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do klas integracyjnych, określa odrębny regulamin.

 

§ 36

 

1.       Dokumentem regulującym zasady współżycia społeczności uczniowskiej jest regulamin życia szkoły.

2.       Uczeń ma prawo:

-          do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

-          opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

-          ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

-          korzystanie z pomocy finansowej lub rzeczowej w ramach posiadanych środków,

-          życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

-          swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób,

-          rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,

-          zapoznawania się z wymaganiami poszczególnych edukacji oraz formami oceny umiejętności i wiadomości,

-          sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny postępów w nauce,

-          odwołania się do Dyrektora Szkoły w sprawie oceny, którą uważa za zaniżoną,

-          pomocy w przypadku trudności w nauce,

-          korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

-          korzystania z pomieszczeń szkolnych takich jak: biblioteka, świetlica,

-          korzystania z zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych,

-          korzystania z zajęć pozalekcyjnych (kółek, zajęć sportowych itp.),

-          wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

§ 37

 

1.       Uczeń ma obowiązek:

-          dbać o honor szkoły,

-          szanować symbole szkoły,

-          godnie reprezentować szkołę,

-          przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i regulaminie życia szkoły,

-          systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych szkoły,

-          przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-          odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

-          przestrzegać wszelkich szkolnych regulaminów opracowanych przez samorząd uczniowski i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną,

-          przestrzegać zarządzeń dyrekcji szkoły,

-          w przypadku dokonanych zniszczeń i szkód na terenie szkoły, ponieść odpowiedzialność materialną,

-          zachowywać się w stosunku do uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia oraz pomagać im w miarę ich potrzeb.

 

§ 38

 

1.       Uczeń może być nagradzany i karany wg następujących zasad:

-          stopniowalność nagród i kar,

-          indywidualne rozpatrywanie poszczególnych przypadków,

-          szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia i samorządu uczniowskiego o zastosowaniu wobec ucznia kary regulaminowej,

-          w punktach g, h rozdziału o karach decyzja zapada na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 39

 

Szkoła stosuje następujący system nagród i kar:

1.       Nagrody:

a)      pochwała ucznia wobec klasy,

b)      wyróżnienie wobec wszystkich uczniów szkoły (apel, radiowęzeł, gazetka itp.),

c)       pochwała ucznia na zebraniu rodziców,

d)      pochwała - wpis do dzienniczka,

e)      wręczenie dyplomu,

f)        wręczenie nagrody książkowej,

g)      wręczenie nagrody rzeczowej za udział w konkursach i za działalność w organizacjach i kołach,

h)      wpis do ,,Złotej Księgi",

i)        wpis do ,,Księgi postępów i szczególnych osiągnięć",

j)        list gratulacyjny do rodziców.

 

2.        Kary:

a)      indywidualna rozmowa dyscyplinująca,

b)      upomnienie wobec uczniów klasy,

c)       wpis do dzienniczka,

d)      rozmowa pouczająca z udziałem:

-          rodziców

-          pedagoga

-          Dyrektora Szkoły

e)      nagana wobec wszystkich uczniów szkoły,

f)        obniżenie oceny z zachowania do najniższej,

g)      przeniesienie do innej klasy (równorzędnej),

h)      w uzasadnionych wypadkach uczeń na wniosek Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii psychologa szkolnego, może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Przeniesienie może zostać dokonane jedynie po wyczerpaniu katalogu kar przewidzianych niniejszym statutem.

3.       W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za:

-          niszczenie mienia społecznego i wandalizmu,

-          brutalność i wulgarność,

-          szerzenie patologii społecznej,

-          postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,

-          kradzież mienia społecznego i prywatnego,

-          picie alkoholu i używanie narkotyków

3.       Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

4.       Od kary regulaminowej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni.

 

§ 40

 

Stosowanie do potrzeb szkoła może podejmować dodatkowe działania, zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41

 

1.       Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.       Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4.       Szkoła posiada własny sztandar.

5.       Szkoła ma prawo do własnego ceremoniału szkolnego i pielęgnowania tradycji szkoły.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Pedagogiczna

Wprowadzający: Rada Pedagogiczna

Data modyfikacji: 2003-09-28

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2003-09-28