Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon  (087) 643-28-55
faks  (087) 643-28-55
e-mail:  admin@sp2aug.pl

Godziny pracy:
715 - 1515

Lista aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

  2005-05-31 00:00:00

  1) Zamawiający:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      16-300 Augustów, woj. podlaskie
      ul. Rajgrodzka 1
      tel./fax: 087 643 28 55


  2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
      Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
      Miejsce realizacji zamówienia:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

  3) Termin realizacji zamówienia:
      Do 25 sierpnia 2005r.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

  6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
      w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

  7) Miejsce składania ofert:
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Termin składania:
      Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

  8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
      Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

  2005-05-31 00:00:00

  1) Zamawiający:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      16-300 Augustów, woj. podlaskie
      ul. Rajgrodzka 1
      tel./fax: 087 643 28 55


  2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
      Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
      Miejsce realizacji zamówienia:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

  3) Termin realizacji zamówienia:
      Do 25 sierpnia 2005r.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

  6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
      w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

  7) Miejsce składania ofert:
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Termin składania:
      Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

  8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
      Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  2004-11-24 00:00:00

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA
  W AUGUSTOWIE, UL. RAJGRODZKA 1, TEL. 643-28-55

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE
  POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.
  Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest
  MAREK SZNEJDER tel. 643-28-55.
  Oferty należy kierować do dnia 09.12.2004 r. godz. 10.00 w siedzibie prowadzącego.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 09.12.2004 R. GODZ. 10.30

  Augustów, 24.11.2004

  Przetarg został rozstrzygnięty dn. 09.12.2004r. o godz. 10.30.
  Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego
  - wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

 • Załatwianie spraw

  2003-09-29 00:00:00

  OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA POWINNA PRZEDŁOŻYĆ:

  - kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie,
  - dyplom ukończenia studiów wyższych,
  - dokument stwierdzający wymagane kwalifikacje pedagogiczne,
  - podanie,
  - życiorys,
  - zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
  - badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.


  DZIECKO DO SZKOŁY PRZYJMOWANE JEST NA PODSTAWIE:

  - podania o przyjęcie dziecka do szkoły,
  - informacji o dziecku i jego rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka.

 • Rejestry, ewidencja, archiwa

  2003-09-29 00:00:00

  Szkoła prowadzi rejestry:

  1. pozaksięgowy,
  2. uczniów,
  3. wypadków uczniów,
  4. legitymacji ubezpieczeniowych,
  5. czeków gotówkowych,
  6. wydawanych zaświadczeń do kapitałów początkowych,
  7. archiwum,
  8. dokumentacji księgowej i szkolnej.

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Wytwarzający/odpowiadający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Marzenna Czerwińska

Modyfikujący: Marzenna Czerwińska

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Marzenna Czerwińska

Data publikacji: 2017-01-09